اصطلاح بیو راکتور غشایی MBR ، ترکیبی از لجن فعال و جداسازی غشایی را بیان می کند. با به کار بردن MBR نیاز به فرآیند های ته نشینی، گندزدایی به کار رفته در شیوه های مرسوم لجن فعال از بین می رود. به این ترتیب که غشا ها داخل مخزن هوادهی یا خارج از مخزن قرار گرفته و پساب تحت خلاء ایجاد شده توسط پمپ مکش از درون غشا ها به سمت بالا کشیده می شود و MLSS را در مخزن هوا دهی به جا می گذارد. MBR به فرآیند های بیولوژیکی اجازه فعالیت در SRT طولانی)تقریباً 02 تا 022 روز( داده و به این ترتیب غلظت MLSS ورودی می تواند به بالای 02222 میلی گرم درلیتر افزایش یابد. میزان حذف99.99% درصد از  BOD و COD ونیتریفیکاسیون% 99 درصد توسط آزمایشات های مختلف به اثبات رسیده است. فیلتراسیون غشایی، آلاینده های زیستی، ذرات کلوئیدی، کدورت، میکروارگانیسم، و عناصری مثل آهن و منگنز را حذف می کند. در مورد مزایای این سیستم ها می توان به فضای کمتر مورد نیاز به علت حذف تانک ته­نشینی و همچنین تولید لجن مازاد دفعی و همچنین کیفیت پساب خروجی ثابت اشاره ک رد. از  مهمترین معایب این سیستم گرفتگی غشاء و تعویض دوره اتی آن می باشد.

در تصفیه فاضلاب به روش MBR چند بخش مهم وجود دارد که باعث می­شود پساب ها به کیفیت بالایی برسند.

این مراحل شامل : تصفیه فیزیکی، تصفیه بیولوژیکی و فیلتراسیون است:

تصفیه استفاده می­کنند چون باعث افزایش راندمان و جلوگیری از اسیب رسیدن به تجهیزات تصفیه خانه و غشاها می­شود. در این مرحله، مواد جامد معلق و بزرگ که در پساب وجود دارند را به کمک تجهیزاتی مانند آشغالگیر مکانیکی و دستی حذف می­کنند.

 

خانه درباره ماتماس با ما