آخرین مرحله تصفیه فاضلاب به روش بیوراکتور غشایی است که در آن از میکروفیلتراسیون و اولترافیلتراسیون استفاده میشود. اولترافیلتراسیون ها ، غشاهای میان تهی از جنس پروپیلن هستند. این غشاها میتوانند ذرات معلق با اندازه 5 تا 100 نانومتر را حذف کنند و آب را تا 99%  تصفیه کند. میکروفیلتراسیون ها میتوانند ذرات با اندازه 100 تا 1000 نانومتر را به طور کامل حذف کنند. کیفیت خروجی آن در سطح بالایی قرار دارد. پساب ها با عبور از این مرحله نیاز به گند زدایی و استفاده از مواد شیمیایی ندارند.

خانه درباره ماتماس با ما